آموزش رایگان پیوند درختان با مهندس محمد آروین

Posted on ۷ CommentsPosted in آموزش رایگان پیوند درخت های میوه

مهندس محمد آروین ؛ مشاور در امور پیوند درختان و گیاهان ؛ برگزار کننده کارگاه های آموزشی روش پیوند زنی درختان میوه و گیاهان در سطح کشور ؛ ارائه فیلم و ابزارهای مورد استفاده در بخش پیوند درخت